2008. november 19., szerda

Megjegyzés az okt. 3-i levélről

"A bibliai zsidó ünnepeket NEM ember találta ki, nem emberek rendelték - nem különböző oldalról hatalomra került kormányok, hanem vannak olyan ünnepek, amelyeket maga Isten rendelt, Ő rakott be az ember - az egyén és kisebb és nagyobb élet-közösségek - életébe jelzőpontokat, azaz ünnepeket.
...

Tehát az Úr ünnepei – amelyeket Ő gondosan eltervezett és kijelölt – mind Jézus Krisztus személyéről, tetteiről, munkájáról tesznek bizonyságot, illetve Isten és ember találkozási pontjaiként rendeltettek." (kiemelés az enyém)

Ilyenkor azt kérdezem én, ha ilyen világos, miért nem ünnepli ezeket az ünnepeket az író? Egyben is rejtély számomra, miért nem. Itt az engedelmesség számít nem-pedig más. Mindazok, akik tudnak jót cselekedni, de nem teszik, bűnük az nekik. Ezek papolnak arról, mi a helyes, de nem teszik azt. Ha egy Krisztus követő a fenti megvastagítottat állítja és nem cselekszi, sőt ha az utolsó részt sem, akkor, hogy lehetnek ezek Isten találkozási pontjai az emberrel? Ezeket állítjuk-e, hogy ne! vagy mást csináljunk?

"Kelj fel Te aki aluszol, hadd ragyogjon Rád a Krisztus!" "Áldott az Isten, az Úr Krisztus Istene és Atyja! Aki az egyedüli uralkodó, akit ember nem látott és nem is láthat."

2008. november 16., vasárnap

2008. okt. 3-i levél a Zsidó Újévről

31/40 Kiszlév 20

2008. okt. 03-án a következő levelet kaptam egy atyafin keresztül. Utána az én megjegyzésem / válaszom lent olvasható, amire még a mai napig nem kaptam választ.

Holnap - a zsidó polgári naptár szerint - Újév Napja ... más néven Ros Hasana, Kürtzengés ...

A bibliai zsidó ünnepeket NEM ember találta ki, nem emberek rendelték - nem különböző oldalról hatalomra került kormányok, hanem vannak olyan ünnepek, amelyeket maga Isten rendelt, Ő rakott be az ember - az egyén és kisebb és nagyobb élet-közösségek - életébe jelzőpontokat, azaz ünnepeket.

A teremtés történeténél olvashatjuk, hogy Isten a Napot, a Holdat, a csillagokat is nem csupán az idő mérésére, hanem az ünnepek jelölésére is teremtette:

1.Móz.1,14 "És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek."

2.Pét.1,20-21 „... az Írásban minden prófétai szó a Szent Szellemtől ihletett

Jel.19,10 „... prófétaság szelleme a Jézus Krisztus bizonyságtétele

János 5,39 „... Írások Őróla tesznek bizonyságot”.

Tehát az Úr ünnepei – amelyeket Ő gondosan eltervezett és kijelölt – mind Jézus Krisztus személyéről, tetteiről, munkájáról tesznek bizonyságot, illetve Isten és ember találkozási pontjaiként rendeltettek.

Isten a 3.Móz.23-ban hét ünnepet jelölt ki az Ő népe, Izrael számára, ezzel előre vetíti az Ő megváltó tervével kapcsolatos legjelentősebb események rendjét, időzítését és jelentőségét. Ezek az Örökkévaló által rendelt ünnepek pontosan követik Jézus Krisztus életének legfontosabb fordulópontjait.

A négy tavaszi ünnep (a Páska, a Kovásztalan kenyerek, az Első zsengék és a Hetek ünnepe) a Messiás első eljövetelének idején teljesedett be.

Izrael három őszi ünnepe viszont (a Kürtzengés ünnepe, a Jóm kippúr és a Sátorok ünnepe) Jézus Krisztus, a Messiás második eljövetele idején nyer majd beteljesedést.

Páska Niszán 14. A Messiás, a páskabárány feláldoztatott értünk (megváltás)

Kovásztalan kenyerek Niszán 15-21 A Messiás teste nem látott rothadást (megszentelődés)

Első zsengék Niszán 16. A Messiás feltámadt a harmadik napon (feltámadás)

Hetek (Pünkösd) 50 nap az első zsengék után – Sz.Sz. eljövetele (új kezdet, új teremtés)

Kürtzengés ünnepe Tisrí 1. A Messiás visszatér, s elragadja az igazakat

Jóm kippúr (Engesztelés) Tisrí 10. Izrael jövőbeni megtérése (Izrael mint nemzet megtérése)

Sátorok ünnepe (Szukkót) Tisrí 15-21. A Messiás ezeréves királyságának kezdete (Aratás)

Tehát Ros Hasana, a Kürtzengés ünnepe - egy Istentől eltervezett időjelölő ... emlékeztető az Úr dolgaira ...

Zsolt.89,16 „Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a Te arcodnak világosságánál jár ez, oh, Uram!

Igen ... ezek a zsoltár-szavak forognak bennem néhány napja ...

Meghallani, megérteni, felismerni az Úrnak a Szavát, az Ő Hangját, meg tudni különböztetni minden más hangtól, minden más befolyástól ..., felismerni az Úrnak Szelét, s megkülönböztetni minden más széltől ...

Boldog ember, boldog közösség, boldog gyülekezet, boldog város, boldog ország az, amelyik felismeri az Úr meglátogatásának idejét, s nem szalasztja el ...

Jézus, amikor földi szolgálata végén közeledett Jeruzsálemhez, sírt a város fölött. Miért? Nem nosztalgiázott, nem maga miatt ... hanem tudta, látta, ahogyan az a nemzet, az a város elutasította a Mindenható Atya küldöttjét - magát a Királyt, és emiatt súlyos ítélete lesz ...

Már látta, ahogyan kő kövön nem marad, ahogyan kiirtják, elpusztítják az egész várost - amit tudjuk, hogy Titusz légiói meg is tettek néhány évtized múlva -, s tudta, hogy mindezt azért, mert ELUTASÍTOTTÁK AZ ATYA KÜLDÖTTJÉT.

Zsolt.89,16 „Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a Te arcodnak világosságánál jár ez, oh, Uram!

Akkor maga a Király volt itt emberi testben - s szólt Életnek Szavát egy városhoz ... a földi Jeruzsálemhez. Ma szintén maga a Király van itt emberi testben - sok-sok megtért, újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett tanítványán keresztül. Ma is vannak a Mindenható Atyának küldöttjei - apostolai.

"Mennyei Édes Atyám!

Nyisd meg, kérlek a magyar eklézsia vezetőinek, minden részének, minden tagjának szemeit, szíveit, hogy a Te küldötteidet elfogadják, befogadják - ne pusztán tanításokat, látásokat, hanem magukat az AJÁNDÉKKÉNT adott, ajándékozott Efez.4,11-beli szolgálati ajándékokat - magukat a személyeket!"

Magyar Eklézsia!

Mondjuk együtt, amit maga Jézus ajánl a figyelmünkbe, helyez elénk:

Mát.23,39 "(... nem láttok engem mindaddig, amíg ezt nem mondjátok:) Áldott, aki jön az Úrnak nevében!"

Adjon az Úr - ezekben a napokban különösen - megértéseket, kijelentéseket, szellemben való megnyílásokat, természetfölötti jeleket és csodákat ... s az Ő kürtszavát, rhémáit meghalló füleket/szíveket!

********************************

Joe Taiwo vagyok, egy ember, akit újjászült A Mindenható, a Felkent Yoshua Istene és Atya, a Fia halála és feltámadása által.

Az alábbi (mármint a fenti) leveledet egy ismerős révén kaptam meg, és igenis meglepő egy-két dolog, amit benne találtam. Annál is inkább, mert az első bekezdése nagyon hibás, a következők miatt:

  1. Ha jól értem, a következő nap alatt október 4-ére (Tisri 1???) hivatkozol. Sehol nem szerepel a bibliában, hogy Tisri 1-én van az újév, inkább a Kürtzengés. A kürtzengés nem ugyanaz az újévvel. A kürtzengés a hetedik hónapban van (3 Móz. 23.24).A biblia nem is beszél semmilyen polgári naptárról. Ez egy, az idegenektől származó felfogás, melyet Izráel befogadott. Mig a Abib értelmezése az, hogy hónapok kezdete, addig a Teshirué (Tisri) kezdetek hónapja. Így a Rabbik szójátékkal elcsábították a híveket a tévedéseikbe, mint tettek a Isten törvényével a Krisztus földi élete idejében félretették az Isten parancsolatait a zsidók és helyébe az emberit rakták (Máté 15.9). Ezellen beszélt sokszor a Krisztus. Most is ugyanezt csinálták a zsidók. Budapest fő rabbija (Samuel Kohn, 1894-ben) is belátta ugyanezt a jelenleg megünnepelt zsidó újévvel kapcsolatban, hogy amit manapság ünnepelnek az nem a Szentírásból van. Ugyanebben a hibában van a modern keresztyénség is. Amig mondja és elítéli a római katolikus egyházat, mondjuk, a húsvéttel kapcsolatban, addig nem kérdőjelzi annak a kiszámítását.
  2. A bibliában nincs nap, amely éjszaka 12 órákor kezdődött volna el; egy nap estétől estéig tart (1 Móz. 1: „ és lőn este és lőn reggel, első nap ...”; 3 Móz. 23.32)
  3. Az újév a biblia szerint Abib / Aviv (jel: zöldfül), illetve Niszán (2 Móz. 12,2; 13.4; Eszt. 3.7) hónapban van. Sőt a természet is bizonyítja ezt az északi félgömbnél, mert „az egek beszélik az Isten dicsőségét” (Zsolt. 19).
  4. Tehát éppen amit a zsidók, akár a (modern)keresztények ünnepelnek, egyik sem egyezik a bibliával – pogány eredetűek. Mi az alapja ezeknek a napoknak? Hogyan számítják ki? Ebben is az írástudók „erdőbe vitte” a népet.

Szívesen beszélgethetnénk ezekről, ha az Úr is akarja, ahol és amikor. ...

Áldjon meg Téged az Eloah!

2008. november 15., szombat

Fontos versek

31/40 Kiszlév 18


V. Mózes 32,8-9: "Amikor a Felséges örökséget adott a nemzeteknek, Amikor az emberek (Ádám) fiait szétválasztotta, A népeknek határokat az Isten fiai számához mérten szabott, mert az Úrnak része az Ő népe, Jákob neki sorssal jutott öröksége."


V. Mózes 32,43:
"Ujjongjatok, Ti egek vele együtt, imádjátok, Istenek fiai!
Ujjongjatok , Ti népek a népével, erősítsétek magatokat (magasztaljátok hatalmát) Istennek küldöttjei!
Mert megtorolja szolgáinak vérét,
Hasonlóval fizet ellenségeinek,
Bosszút áll gyűlölőin,
Megtisztítja a földjét a népe számára."