2009. augusztus 12., szerda

A Kegyelmes és Könyörületes Allah nevében

32/40 Áv 22

Nemrég hallottam egy tanítást – egy barátom CD-jén, aki sok év után meglátogatott – egy népszerű karizmatikus keresztény társaság pásztor-tanítójának (nem emlékszem mi volt a pontos titulusa) előadásában. Be kell ismernem, voltak bizonyos részek, amikkel kapcsolatban igazat adok neki. És akadt néhány, ahol szerintem tévedett. Az alábbiakban ezek közül szeretnék egy életbevágóan fontos részletről szólni röviden.


A fenti cím azt sugallhatta, hogy ez az írás az iszlám vallásról fog szólni. Azonban épp ellenkezőleg, egy olyan tényről van szó, amelynek fontosságáról teljesen megfeledkeztek a modern, hellenisztikus kereszténység körében. Magáról az Allah névről van szó. A fent említett előadó szónoklatában nagyon igazságtalanul bánt a névvel. Még azt is elferdíti, amit nem is ismer, és egy kirohanás során vádaskodik ellene. És én némileg értem is az előfeltételezést, amelyből kiindul. Valószínűleg ezt tanították neki gyermekkora óta.


Az bizonyos, hogy az Allah név nagy zavart kelt sok napjainkban élő keresztényben, aminek elsősorban az az oka, hogy hiányzik az alapvető háttérismeret a megértéséhez. A második probléma, hogy az Allah nevet nem lehet elválasztani az iszlám hittől. És ez így is van rendjén. Harmadszor, a nyugati politikai világképünk - akár csalárd módon, akár jogosan - ellenséget gyárt az iszlamistákból, és az úgynevezett keresztény világban az emberek nagy része, beleértve a keresztényeket is, elhiszi ezt. Mégis a héber Bibliában található hivatkozások Allah-ra nagyon nyugtalanítóvá válhatnak végső soron, ha megismernék a nyelvi variációkat. A tisztánlátás kedvéért elmondjuk, hogy jónéhány olyan szó szerepel a Bibliában, melyet Isten-nek írtak át, és amelyek közül az egyik a héber Eloah (káld nyelven Elahh). Itt most nem merészkednénk belemenni a többi név boncolgatásába, nehogy túllépjünk kutatási területünkön.


A káld nyelvben az Eloah erdetileg Elahh lenne, ahogyan már említettük. A többesszáma Elohim (héberül) és Elahhin káld nyelven. Ennek a nyelvnek a keleti változata, amely később keleti arámi, majd arab nyelvként ismert, az oka annak, hogy az iszlám szerint Isten neve Allah'; ahol a dupla h betű h'-á, kiejtett “h” hanggá változott. Az iszlámmal összefüggésben a Koránban használt Allah név úgy tűnik valamilyen nyelvi rokonságban van a héber “Eloah“ (אלוה) szóval. Ha ez a pont vitatható, akkor könnyen mondhatnánk akár azt is, hogy a nemzetek mindig azon a néven fogják nevezni a Legfelsőbb Istenséget, amely ezt a mellékjelentést hordozza az adott nyelvben, és nem számít, hogy a nyelv maga épp angol, héber, káld, arám vagy arab. A Legfelsőbb Istenség neve arabul Allah. Az alább következő versekben az Isten nevének eredeti megjelenési formáját találjátok héber és káld nyelven, azért, hogy ezt bárki leellenőrizhesse. Káld nyelven hangzik a leginkább hasonlóan az arabhoz. Vannak a Bibliának olyan könyvei, amelyek sűrűn használják a névnek azt a formáját, amelyről itt szó van. Ilyen könyv Ezsdrás és Nehémiás, valamint Dániel próféták könyvei, továbbá néhány helyen előfordul Mózes ötödik könyvében (első megjelenéseként), Jóbnál, a Krónikákban, a Zsoltárok között, a Példabeszédek könyvében, Ézsaiásnál és Habakukknál.


5Móz 32:15 És meghízott Jesurun, és rúgódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál. És elhagyá Eloah-t, teremtőjét, és megveté az ő üdvösségének kőszikláját.


5Móz 32:17 Ördögöknek áldoztak, nem Eloah-nak; elohim-nak, a kiket nem ismertek; újaknak, a kik csak most támadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyáitok.


2Krón 32:15 Most azért Ezékiás titeket el ne ámítson és meg ne csaljon ily módon; ne higyjetek néki, mert ha egy népnek és országnak elohim-ja sem szabadíthatta meg az ő népét kezemből és az én atyáim kezéből: mennyivel kevésbbé szabadíthat meg titeket a ti Eloah-tok az én kezemből!


Ezsd 4:24 Akkor megszünék az Eloah házának építése, mely Jeruzsálemben van, és szünetelt Dárius, Persia királya uralkodásának második esztendejéig.


Ezsd 5:1 És prófétálának a próféták, Aggeus, a próféta és Zakariás az Iddó fia a zsidóknak, a kik valának Júdában és Jeruzsálemben, szólván nékik az Izráel Eloah-jának nevében. Akkor fölkelének Zorobábel, Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzá kezdének Eloah háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, s velök valának Eloah prófétái, támogatván őket.


Ezsd 5:5 És az ő Eloah-juk szeme vala a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dárius elébe jutand, a mikor is levélben fognak felelni e dologra nézve.


Ezsd 5:8 Tudtára legyen a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, Eloah nagy házához, és az építtetik nagy kövekből, és fa rakatik a falakra, és e munka szorgalmatosan folyik, és jó szerencsés lészen az ő kezök által.


Ezsd 5:11-17 És ekképen felelének nékünk, mondván: Mi az Ő, a menny és föld Eloah-jának szolgái vagyunk, és építjük e házat, mely ennekelőtte sok esztendőkön át meg vala építve, és Izráelnek egy nagy királya építé és végezé be azt. De minekutána haragra ingerelték volt atyáink a mennynek Eloah-ját, adá őket a Babilóniabeli Káldeus királynak, Nabukodonozornak kezébe, a ki e házat lerontotta, és a népet Babilóniába rabságra vitte. Azonban Czírusnak, Babilónia királyának első esztendejében Czírus király szabadságot adott, hogy Eloah-nak ezt a házát megépítenék. Sőt az Eloah házához való arany és ezüst edényeket is, a melyeket Nabukodonozor hozott vala el a jeruzsálemi templomból s bevitte volt azokat a babilóniai templomba, kihozatá Czírus király a babilóniai templomból s adatá azokat annak a Sesbassár nevűnek, a kit helytartóul rendelt; És monda néki: Vedd ez edényeket, menj és helyezd el azokat a jeruzsálemi templomba, és az Eloah háza építtessék meg előbbi helyén. Ekkor ez a Sesbassár eljött, letevé az Eloah házának alapkövét, mely Jeruzsálemben van, és attól fogva mindeddig építtetik, és még sem végződött be. Mostan azért, ha tetszik a királynak, nézzen utána valaki a király kincstartó házában, ott Babilóniában, ha úgy van-é, hogy Czírus király szabadságot adott az Eloah házának megépítésére, mely Jeruzsálemben van, s a király akaratját erre nézve küldje hozzánk."


Ezsd 6:3 Czírus király első esztendejében, Czírus király parancsolatot adott Eloah házára nézve, mely Jeruzsálemben van, hogy e ház építtessék meg, oly helyül, hol áldozatokat áldoznak; s alapzati felemeltetvén, magassága hatvan sing, szélessége is hatvan sing legyen.


Ezsd 6:5 Sőt az Eloah házának arany és ezüst edényeit is, a melyeket Nabukodonozor hozott vala el a jeruzsálemi templomból s vitt vala Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el azok a jeruzsálemi templomba, helyökre, s te helyezd el azokat az Isten házába.


Ezsd 6:7-10 Hagyjátok, hadd épüljön meg Eloah-nak ama háza! A zsidók helytartója és a zsidók vénei építsék meg Eloah ama templomát a maga helyén! És megparancsolom azt is, hogy mit cselekedjetek a zsidók ama véneivel, hogy megépítsék Eloah ama házát; tudniillik a király folyóvizen túl való adójának kincseiből pontosan költség adassék ama férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül, És a mik szükségesek, tulkok, kosok, bárányok, égőáldozatra a menny Eloah-jának, búza, só, bor, és olaj, a jeruzsálemi papok szava szerint adassanak nékik naponként és pedig mulasztás nélkül, Hogy vihessenek jó illatú áldozatot a menny Eloah-jának, és könyörögjenek a királynak és fiainak életéért.


Ezsd 6:12 Eloah pedig, a ki nevének ott szerze lakást, megrontson minden királyt és népet, a ki felemelendi kezét, hogy megszegje e rendelést, hogy elpusztítsa Eloah-nak ama házát, mely Jeruzsálemben van. Én, Dárius parancsoltam, pontosan megtörténjék.


Ezsd 6:14 És a zsidók vénei építének és jó szerencsések valának Aggeus próféta és Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izráel Eloah-jának akaratjából, és Czírus, Dárius és Artaxerxes, persiai királyok parancsolatjából.


Ezsd 6:16 És megtarták Izráel fiai, a papok, a Léviták és a fogságból visszajött többiek Eloah házának felszentelését örömmel.


Neh 9:17 És vonakodának engedelmeskedni, és meg nem emlékezének a te csudatételeidről, a melyeket velök cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adák fejöket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban; de te bűnbocsánatnak Eloah-ja [vagy], könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket.


Jób 3:4 Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal Eloah onnét felül, és világosság ne fényljék azon.


Zsolt 18:31 Mert kicsoda Eloah Yahweh-n kivül? És kicsoda kőszikla a mi Elohim-unkon kivül?


Zsolt 50:22 Értsétek meg ezt, ti Eloah-t felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül


Zsolt 139:19 Vajha elvesztené Eloah a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!


Péld 30:5. Az Eloah-nak teljes beszéde igen tiszta, és paizs Ő az hozzá folyamodóknak.


Ézs 44:8 Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam kivül Eloah? Nincs más kőszál, nem tudok!


Dn 2:18-20 Hogy kérjenek az egek Elahh-jától irgalmasságot e titok végett, hogy el ne veszszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áldá akkor Dániel az egek Elahh-ját. Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Elahh-nak neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erő.


Dn 2:23 Néked adok hálát, atyáimnak Elahh-ja, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, a mit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!


Dn 2:28 De van Elahh az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt


Dn 2:37 Te, oh király! királyok királya, kinek az egek Elahh-ja birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott


Dn 2:44-45 És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Elahh-ja birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Elahh azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.


Dn 2:47 Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonynyal a ti Elahh-otok, ő az elohim-nak Elahh-ja, és a királyoknak ura és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!


Dn 3:12 Vannak zsidó férfiak, a kiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te elahhin-odat nem tisztelik, és az arany állóképet, a melyet felállíttattál, nem imádják.


Dn 3:14-15 Szóla Nabukodonozor, és monda nékik: Sidrák, Misák és Abednégó! Szántszándékból nem tisztelitek-é az én elahhin-omat és nem imádjátok-é az arany állóképet, a melyet felállíttattam? Ha tehát készek vagytok: mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, a melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő, tüzes kemenczébe; és kicsoda az az elahh, a ki kiszabadítson titeket az én kezeimből?


Dn 3:17 Ímé, a mi Elahh-unk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.


Dn 3:32 Jónak látom, hogy hirdessem a jeleket és a csodákat, amelyeket a fölséges Elahh végbevitt rajtam


Dn 4:5 Végezetre bejöve elém Dániel, a kinek neve Baltazár, mint az én elahh-omnak neve, és a kiben a szent Elohim (Elahhin) lelke van, és elmondám néki az álmot.


Dn 5:2 Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, a melyeket elvive Nabukodonozor, az ő atyja az Elahh házából, a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozák az arany edényeket, a melyeket elvivének az Elahh házából, a templomból, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.


Dn 5:18 Te, oh király! A felséges Elahh birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ada Nabukodonozornak, a te atyádnak;


Dn 5:21-23 És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké; és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeré, hogy a felséges Elahh uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, a kit akar. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet Eloah előtt, noha mindezt tudtad. Sőt felemelkedtél az Úr, az egek Eloah-ja ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőből való elohim (elahhin)-t dícséréd, a kik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Elahh-t pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted.


Dn 5:26 Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Elahh a te országlásodat és véget vet annak.


Dn 6:5 Akkor mondák azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Elahh-jának törvényében!


Dn 6:7 Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói: a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogy ha valaki harmincz napig kér valamit valamely elahh-tól vagy embertől, tekívüled, oh király, vettessék az oroszlánok vermébe.


Dn 6:10 Dániel pedig, a mint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Elahh-ja előtt, a miként azelőtt cselekszik vala. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálák Dánielt, a mint könyörge és esedezék az ő Elahh-ja előtt.


Dn 6:13 Erre felelének, és mondák a királynak: Dániel, a ki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, oh király, sem a tilalmat, a mit megírtál; hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését az ő Elahh-ja előtt.


Dn 6:16 Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te Elahh-od, a kinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!


Dn 6:18 Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölté az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje; kerülte őt az álom. Elahh azonban bezárta az oroszlánok száját, és azok nem bántották Dánielt.


Dn 6:20 Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne. És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiálta Dánielnek; szóla a király, és monda Dánielnek: Dániel! az élő Elahh-nak szolgája, a te Elahh-od, a kinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?


Dn 6:22-23 Az én Elahh-om elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta: mert hitt az ő Elahh-jában.


Dn 6:26 Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Elahh-ját; mert ő az élő Elahh, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart


Dn 11:37 Nem gondol atyáinak Elohim (Elahhin)-jával, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy eloah-val sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.


Dn 11:38 De a helyett tiszteli az erődök eloah-ját annak helyén; és azt az eloah-t, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.


Hab 1:11 Majd tovaszáll viharként és elvonul és bűnbe esik; ő kinek eloah-ja az ő hatalma.


Hab 1:12 Avagy nem te vagy-é öröktől fogva, Yahweh? Az én Eloah-m, én Szentem, aki nem hal meg soha. Ítéletre rendelted őt, oh Yahweh, fenyítőül választottad őt, én kősziklám!


Hab 3:3 Eloah a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dícséretével megtelik a föld.