2008. november 19., szerda

Megjegyzés az okt. 3-i levélről

"A bibliai zsidó ünnepeket NEM ember találta ki, nem emberek rendelték - nem különböző oldalról hatalomra került kormányok, hanem vannak olyan ünnepek, amelyeket maga Isten rendelt, Ő rakott be az ember - az egyén és kisebb és nagyobb élet-közösségek - életébe jelzőpontokat, azaz ünnepeket.
...

Tehát az Úr ünnepei – amelyeket Ő gondosan eltervezett és kijelölt – mind Jézus Krisztus személyéről, tetteiről, munkájáról tesznek bizonyságot, illetve Isten és ember találkozási pontjaiként rendeltettek." (kiemelés az enyém)

Ilyenkor azt kérdezem én, ha ilyen világos, miért nem ünnepli ezeket az ünnepeket az író? Egyben is rejtély számomra, miért nem. Itt az engedelmesség számít nem-pedig más. Mindazok, akik tudnak jót cselekedni, de nem teszik, bűnük az nekik. Ezek papolnak arról, mi a helyes, de nem teszik azt. Ha egy Krisztus követő a fenti megvastagítottat állítja és nem cselekszi, sőt ha az utolsó részt sem, akkor, hogy lehetnek ezek Isten találkozási pontjai az emberrel? Ezeket állítjuk-e, hogy ne! vagy mást csináljunk?

"Kelj fel Te aki aluszol, hadd ragyogjon Rád a Krisztus!" "Áldott az Isten, az Úr Krisztus Istene és Atyja! Aki az egyedüli uralkodó, akit ember nem látott és nem is láthat."

2008. november 16., vasárnap

2008. okt. 3-i levél a Zsidó Újévről

31/40 Kiszlév 20

2008. okt. 03-án a következő levelet kaptam egy atyafin keresztül. Utána az én megjegyzésem / válaszom lent olvasható, amire még a mai napig nem kaptam választ.

Holnap - a zsidó polgári naptár szerint - Újév Napja ... más néven Ros Hasana, Kürtzengés ...

A bibliai zsidó ünnepeket NEM ember találta ki, nem emberek rendelték - nem különböző oldalról hatalomra került kormányok, hanem vannak olyan ünnepek, amelyeket maga Isten rendelt, Ő rakott be az ember - az egyén és kisebb és nagyobb élet-közösségek - életébe jelzőpontokat, azaz ünnepeket.

A teremtés történeténél olvashatjuk, hogy Isten a Napot, a Holdat, a csillagokat is nem csupán az idő mérésére, hanem az ünnepek jelölésére is teremtette:

1.Móz.1,14 "És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek."

2.Pét.1,20-21 „... az Írásban minden prófétai szó a Szent Szellemtől ihletett

Jel.19,10 „... prófétaság szelleme a Jézus Krisztus bizonyságtétele

János 5,39 „... Írások Őróla tesznek bizonyságot”.

Tehát az Úr ünnepei – amelyeket Ő gondosan eltervezett és kijelölt – mind Jézus Krisztus személyéről, tetteiről, munkájáról tesznek bizonyságot, illetve Isten és ember találkozási pontjaiként rendeltettek.

Isten a 3.Móz.23-ban hét ünnepet jelölt ki az Ő népe, Izrael számára, ezzel előre vetíti az Ő megváltó tervével kapcsolatos legjelentősebb események rendjét, időzítését és jelentőségét. Ezek az Örökkévaló által rendelt ünnepek pontosan követik Jézus Krisztus életének legfontosabb fordulópontjait.

A négy tavaszi ünnep (a Páska, a Kovásztalan kenyerek, az Első zsengék és a Hetek ünnepe) a Messiás első eljövetelének idején teljesedett be.

Izrael három őszi ünnepe viszont (a Kürtzengés ünnepe, a Jóm kippúr és a Sátorok ünnepe) Jézus Krisztus, a Messiás második eljövetele idején nyer majd beteljesedést.

Páska Niszán 14. A Messiás, a páskabárány feláldoztatott értünk (megváltás)

Kovásztalan kenyerek Niszán 15-21 A Messiás teste nem látott rothadást (megszentelődés)

Első zsengék Niszán 16. A Messiás feltámadt a harmadik napon (feltámadás)

Hetek (Pünkösd) 50 nap az első zsengék után – Sz.Sz. eljövetele (új kezdet, új teremtés)

Kürtzengés ünnepe Tisrí 1. A Messiás visszatér, s elragadja az igazakat

Jóm kippúr (Engesztelés) Tisrí 10. Izrael jövőbeni megtérése (Izrael mint nemzet megtérése)

Sátorok ünnepe (Szukkót) Tisrí 15-21. A Messiás ezeréves királyságának kezdete (Aratás)

Tehát Ros Hasana, a Kürtzengés ünnepe - egy Istentől eltervezett időjelölő ... emlékeztető az Úr dolgaira ...

Zsolt.89,16 „Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a Te arcodnak világosságánál jár ez, oh, Uram!

Igen ... ezek a zsoltár-szavak forognak bennem néhány napja ...

Meghallani, megérteni, felismerni az Úrnak a Szavát, az Ő Hangját, meg tudni különböztetni minden más hangtól, minden más befolyástól ..., felismerni az Úrnak Szelét, s megkülönböztetni minden más széltől ...

Boldog ember, boldog közösség, boldog gyülekezet, boldog város, boldog ország az, amelyik felismeri az Úr meglátogatásának idejét, s nem szalasztja el ...

Jézus, amikor földi szolgálata végén közeledett Jeruzsálemhez, sírt a város fölött. Miért? Nem nosztalgiázott, nem maga miatt ... hanem tudta, látta, ahogyan az a nemzet, az a város elutasította a Mindenható Atya küldöttjét - magát a Királyt, és emiatt súlyos ítélete lesz ...

Már látta, ahogyan kő kövön nem marad, ahogyan kiirtják, elpusztítják az egész várost - amit tudjuk, hogy Titusz légiói meg is tettek néhány évtized múlva -, s tudta, hogy mindezt azért, mert ELUTASÍTOTTÁK AZ ATYA KÜLDÖTTJÉT.

Zsolt.89,16 „Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a Te arcodnak világosságánál jár ez, oh, Uram!

Akkor maga a Király volt itt emberi testben - s szólt Életnek Szavát egy városhoz ... a földi Jeruzsálemhez. Ma szintén maga a Király van itt emberi testben - sok-sok megtért, újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett tanítványán keresztül. Ma is vannak a Mindenható Atyának küldöttjei - apostolai.

"Mennyei Édes Atyám!

Nyisd meg, kérlek a magyar eklézsia vezetőinek, minden részének, minden tagjának szemeit, szíveit, hogy a Te küldötteidet elfogadják, befogadják - ne pusztán tanításokat, látásokat, hanem magukat az AJÁNDÉKKÉNT adott, ajándékozott Efez.4,11-beli szolgálati ajándékokat - magukat a személyeket!"

Magyar Eklézsia!

Mondjuk együtt, amit maga Jézus ajánl a figyelmünkbe, helyez elénk:

Mát.23,39 "(... nem láttok engem mindaddig, amíg ezt nem mondjátok:) Áldott, aki jön az Úrnak nevében!"

Adjon az Úr - ezekben a napokban különösen - megértéseket, kijelentéseket, szellemben való megnyílásokat, természetfölötti jeleket és csodákat ... s az Ő kürtszavát, rhémáit meghalló füleket/szíveket!

********************************

Joe Taiwo vagyok, egy ember, akit újjászült A Mindenható, a Felkent Yoshua Istene és Atya, a Fia halála és feltámadása által.

Az alábbi (mármint a fenti) leveledet egy ismerős révén kaptam meg, és igenis meglepő egy-két dolog, amit benne találtam. Annál is inkább, mert az első bekezdése nagyon hibás, a következők miatt:

  1. Ha jól értem, a következő nap alatt október 4-ére (Tisri 1???) hivatkozol. Sehol nem szerepel a bibliában, hogy Tisri 1-én van az újév, inkább a Kürtzengés. A kürtzengés nem ugyanaz az újévvel. A kürtzengés a hetedik hónapban van (3 Móz. 23.24).A biblia nem is beszél semmilyen polgári naptárról. Ez egy, az idegenektől származó felfogás, melyet Izráel befogadott. Mig a Abib értelmezése az, hogy hónapok kezdete, addig a Teshirué (Tisri) kezdetek hónapja. Így a Rabbik szójátékkal elcsábították a híveket a tévedéseikbe, mint tettek a Isten törvényével a Krisztus földi élete idejében félretették az Isten parancsolatait a zsidók és helyébe az emberit rakták (Máté 15.9). Ezellen beszélt sokszor a Krisztus. Most is ugyanezt csinálták a zsidók. Budapest fő rabbija (Samuel Kohn, 1894-ben) is belátta ugyanezt a jelenleg megünnepelt zsidó újévvel kapcsolatban, hogy amit manapság ünnepelnek az nem a Szentírásból van. Ugyanebben a hibában van a modern keresztyénség is. Amig mondja és elítéli a római katolikus egyházat, mondjuk, a húsvéttel kapcsolatban, addig nem kérdőjelzi annak a kiszámítását.
  2. A bibliában nincs nap, amely éjszaka 12 órákor kezdődött volna el; egy nap estétől estéig tart (1 Móz. 1: „ és lőn este és lőn reggel, első nap ...”; 3 Móz. 23.32)
  3. Az újév a biblia szerint Abib / Aviv (jel: zöldfül), illetve Niszán (2 Móz. 12,2; 13.4; Eszt. 3.7) hónapban van. Sőt a természet is bizonyítja ezt az északi félgömbnél, mert „az egek beszélik az Isten dicsőségét” (Zsolt. 19).
  4. Tehát éppen amit a zsidók, akár a (modern)keresztények ünnepelnek, egyik sem egyezik a bibliával – pogány eredetűek. Mi az alapja ezeknek a napoknak? Hogyan számítják ki? Ebben is az írástudók „erdőbe vitte” a népet.

Szívesen beszélgethetnénk ezekről, ha az Úr is akarja, ahol és amikor. ...

Áldjon meg Téged az Eloah!

2008. november 15., szombat

Fontos versek

31/40 Kiszlév 18


V. Mózes 32,8-9: "Amikor a Felséges örökséget adott a nemzeteknek, Amikor az emberek (Ádám) fiait szétválasztotta, A népeknek határokat az Isten fiai számához mérten szabott, mert az Úrnak része az Ő népe, Jákob neki sorssal jutott öröksége."


V. Mózes 32,43:
"Ujjongjatok, Ti egek vele együtt, imádjátok, Istenek fiai!
Ujjongjatok , Ti népek a népével, erősítsétek magatokat (magasztaljátok hatalmát) Istennek küldöttjei!
Mert megtorolja szolgáinak vérét,
Hasonlóval fizet ellenségeinek,
Bosszút áll gyűlölőin,
Megtisztítja a földjét a népe számára."

2008. augusztus 1., péntek

Figyelmeztetés

31/40 Elul 2

"Keskeny az az út, mely életre visz, de kevesen járnak azon." A másik pedig széles, csakhogy halálra visz. Sokan vannak azon, mert sok a meghívott, de kevés a kiválasztott.

Nem az számít, hogy hányszor mész gyülekezetben hetente. Mi is a gyülekezet, ha nem a szentek közössége? Közösséged van-e a szentekkel vagy inkább széket melegítesz? A szíved vágyik-e oda? Van köztetek ISTEN beszéde és Krisztus bizonyságtétele?

Amennyiben az számít, hova járok, könyörgök, azt is tudakozzátok meg először Kivel járok. Áldott az ISTEN a Mindenható a Felkentje által ezen a Sabbat-on is. Ámen!

Nikolaiták tanítása

31/40 Elul 2

Jó lenne, ha sok keresztény azon gondolkodna, hogy a gyülekezetében lévő szerkezet mennyire fedi a valőságot. Elsősorban, a klérus-laikus megosztására gondolok. Sokan széket foglalnak évek óta, mert sikerült az ú.n. "szellemi atyát" megtalálni, aki őket eteti napról-napra. Sőt. Éveken keresztül.

A családjainkban nem is így van ez. Az anyák tejjel itatják a gyermekeiket, ameddig nincsenek attól elválasztva. Az elválasztás nem ugyanaz mint elutasítás. Minden gyermeket el kell választani tejtől egy idő után, mert különben baj lenne.

A modern kereszténységben pedig, mintha szándékosan tartják a híveket ebben a tudatlan állapotban. Ezek a klérus emberek uralkodnak a többiek fellett, olyan módon, amilyen nem egészséges, mondhatnám betegesen. Sőt leuralják a hitüket is. Ezek a klérusok embereket irányítanak, utasítgatnak akiket gyermeki állapotban tartanak. Papolják, hogy mindenkiben van a Szellem, akik újjászületett, de nem bíznak annyira a Szellemben, hogy képes vezetni a híveket. Tehát a maguk képmására a híveket formálni probálják. Ezek élősködnek, nem dolgoznak, és úgy mondják "teljes idejű szolgálatban vannak". Minden fajta mozzanata van ennek a lelkületüknek. Ezek nikolaiták. Ruhákban, öltözékekben, elö-ülésekben gondolkodnak, hogy nyílvánvaló legyen a különbség köztük és a többiek között.

Emberek! Nyíssátok ki a szemeteket! Ezek a nikolaiták tanítását gyülöli az Úr Krisztus, és mindazok, akik Őt követik.

2008. február 23., szombat

Máté 19:12

"vannak ugyanis heréltek, akik anyjuk méhétől fogva úgy születtek, vannak heréltek, akiket emberek herélték ki és vannak heréltek, akik a mennyek királyságáért magukat herélték ki. Aki képes arra, hogy ennek az igének helyet adjon, az adjon neki helyet."


nem mindenki van elhivva minden dologra, mint ahogy nem ugyanolyan ajándéka van mindenkinek. sokan azonban szeretnek ISTEN-t játszani másnak szemében. nincs semmi joguk erre. senkinek nincs semmi joga, hogy a saját akaratát másra kényserítse. az egy utálatos dolog az ISTEN királyságában. sokan azt mondják, Isteni szolgálathoz nem engedélyezzék, hogy feleséget vegyen az ember. ez is balgaság és utálatos az ISTEN előtt. Pál apsotol, akit idéznek mindig, azt mondja, mindenkinek megvan az ajándéka az Úrtól. Ő például egyedül maradt, hogy tudjon szolgálni az Úrat, mert így adatott neki; de nem kényszerít másokat az ő állapotában lenni. Szabadságot adott azoknak, akiknek irt. Péternek és Jánosnak is volt felesége. Bár a kényszerítők az ellenkezőt állítják, csúrják-csavarják a leirtakat, mint más dolgokat is.

2008. február 20., szerda

A jogaink

Valaki kérdezte tőlem múlt héten, mik a jogaink a Krisztusban.

Igen, az ISTENnel szemben semmi jogunk nincs - sőt a Felkentjével szemben sincs. Engedelmességgel tartozunk nekik, hogy teljesítsük az akaratát, ami jó, kedves és tökéletes. Sokan kizsákmányolni akarják az ISTENt, de lehetetlen dolog az. Inkább esedezni, könyörögni és hálákat lehet neki adni és nempedig követelni Tőle.

Az ISTENünk áldott és boldog - nem szükölködik semmitől sem. Veled élni jó, mert az akaratából van minden és azáltal van fenntartva. Tehát az ISTEN megáldott mindennel minket a mennyekben a Krisztusban. Élni kell azzal, amit adott. Sőt megadott mindent, ami az életre és kegyességre kell, és ez Krisztus megismerése által növekszik.

Nem gondoljuk a jogokat, mint az istentelenek. A jogunk inkább élni vele, élni minden tekintetében és teljesíteni a jó akaratát. Dicsőség neki örök koron át a Felkentje által. Ámen.